Citymail | shipping smarter

Privacy

De website www.citymail.nl wordt beheerd door Citymail BV.

Citymail heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

Bij bezoek aan deze website kan Citymail gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Citymail jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, jouw persoonsgegevens door Citymail beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Citymail verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Citymail en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Citymail.

Websites van derden
Deze Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. Kwaliteit en toegankelijkheid van de over jou verkregen informatie. Om de informatie aan te passen of wijzigen die u op deze website per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kun u zich per e-mail wenden tot support@citymail.nl.

Vragen
Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop Citymail uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Citymail. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.
U kunt te allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via de e-mail of post. Uiterlijk binnen 5 dagen na u verzoek ontvang u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.

Wijzigingen Privacy Statement
Citymail behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.